Досты? к?ні балаба?шада сценарий

Біліктілікті арттыру рдісінде малімні инклюзивті зыреттілігін арттыру.

Т.С.Бутинчиева, А.Тлеген

«р адамны бойында кн шуаы бар,

                                          Тек оан жарырауа ммкіндік беру керек»

   (Сократ)

Барлыына бірдей сапалы білім беруде те ытан те ммкіндікке арай адамдар жасай отырып, азастан Республикасы «азастан Республикасында білім беруді дамытуды 2011 – 2020 жылдара арналан  мемлекеттік бадарламасында» негізігі масаттарды бірі ретінде инклюзивті білім табылып отыр.Мемлекетімізді дамыан елдерді стандарттарына деген мтылысы елімізді жаа сапалы дегейге жылдам ту ажеттілігін туындатуда. Осыан орай азіргі кезде жасалып жатан реформалар даму институттарыны алыптасуына немесе суден траты даму кезеіне туге жне саяси баыттардаы осындай згерістер мірді барлы саласындаы шыармашыл тланы мртебесін ктеріп, мерейін стем етуде[2].

азіргі тада бізді мір сріп отыран оамымызда ммкіндігі шектеулі балаларды кбеюі елімізді аладататыны белгілі. Десекте, бл аталан жандарда з тіршілігі шін тадыр тауыметінмен алысып мір сріп жатыр. Осы ммкіндігі шектеулі жандарды бізді оамымызда орны андай?! Біз осы ммкіндігі шектеулі жандарды «жеке тла» деп ааз жзінде араанымызбен іс жзінде олардан бойымызды алша салып жрген жопыз ба деген сратар туындайды. Бгінгі бізді елімізде ана емес бкіл лемді аладатан бл мселеге ай ел болмасын бейжай арамайтыны аны. Кемтарлыты ыл бауын мойнына ерте ілген жандар бізді оамда алай пайда болып жатыр?! Міне, блда бізді ккейімізде зекті сратарды бірі. Елімізде бл аталмыш жандара білім беру саласында барлы жадайлар жасалуыда. Соны бірі 2011-2020 жылдара арналан білім беру бадарламасы. Оны ішінде инклюзивті білім беруге жадайды жасалу жолдары арастырыланы белгілі,барлы лем жртшылыыны назарын аударып отыран мселе балаларды жеке сраныстары мен ерекшеліктеріне ортаны, отбасыны атысуымен білім беру рдісіне толы осуды арастыратын инклюзивті білім беру. Білім-адамзатты тере жне йлесімді дамуын бекітетін ралдарды бірі, прогрестік, леуметтік тратылы пен лтты ауіпсіздікті маызды факторы. азіргі білім беру рдісі адамны ішкі табии ммкіндіктерін ашып, р адамны зіні «Мені» сезінуге, толытыруа кмектесетіндей, сырты леммен леуметтік арым-атынастарда з орнын табуа, зін шыармашылыпен згертуге белсенділік танытуа ыпал етуі тиіс. Бгінгі тадаы оам ксіби білігі жетік, зіретті, бсекеге абілетті мамандарды талап етеді. Білікті стаз, білімді маман болу шін-рбір малім з білімін здіксіз ктеріп отыруы тиіс.

Инклюзив - сзі латын тілінен аударанда «зімді осанда» ал, аылшын тілінен аударанда «араластырамын» деген маынаны білдіреді.

Осы жаанды мселеге лем алымдары мынадай анытама береді: инклюзивтік білім беру дегеніміз - барлы балаларды,соны ішінде ммкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім рдісіне толы енгізу жне леуметтік бейімдеуге, жынысына, шыу тегіне, дініне, жадайына арамай, балаларды айыратын кедергілерді жоюа, ата-аналарын белсенділікке шаыруа, баланы тзеу-педагогикалы жне леуметтік мтаждытарына арнайы олдау, яни, жалпы білім беру сапасы саталан тиімді оытуа баытталан мемлекеттік саясат[2]. 

Инклюзивті білім беру жадайында малімдерді мірде иын жадайа тап болан, оны ішінде ммкіндігі шектеулі балалармен зара арым-атынас орнатуына даярлы жасауа ерекше кіл блінуде. Ммкіндігі шектеулі балалар немесе оларды зады кілдеріні білім беру мекемесін тадауа ылы екенін ескерсек, рбір малім инклюзивті біліктілігін зіні ксіби біліктілігіні рамдас бір блігі ретінде арап, жетілдіруі ажет. зыреттілік пен біліктілікті трлерін атарластыру шін біліктілікті мазмнды жне функционаллы ызметтерін, трлерін ажырата білуі ажет.  зыреттілік – бл алынан білімдер мен біліктерді іс-жзінде, кнделікті мірде андай да бір практикалы жне теориялы мселелерді шешуге олдана алу абілеттілігі дейтін болса,малімні инклюзивті біліктілігі осы дниелерді рамдас блігі.

Сонымен, инклюзивті білім беру жадайында жмыс жргізетін мектептерде білім мазмнын ш трлі бадарлама бойынша реттеген абзал. Атап айтанда: жалпы мектептерге арналан типтік оу бадарламалары; ммкіндігі шектеулі балаларды ааулы типтеріне сйкес арнаулы білім беру баытындаы оу бадарламалары; ммкіндігі шектеулі балаларды психофизикалы ерекшеліктерін есепке ала отырып зірленетін оытуды жеке бадарламасы.

Инклюзивті білім беру мселесі шет елдерде 1970 жылдан бастау алады, ал 90 жыла арай АШ пен Еуропа здеріні білім беру саясатына осы бадарламаны толы енгізді. Ал, бізді елімізде инклюзивті білім беру жйесіні дамуы туралы ресми дерек «азастан Республикасыны Білім беруді дамытуды 2010-2020 жылдара арналан мемлекеттік бадарламасында» крсетілді. Осы бадарлама тірегінде инклюзивті білім беруді жетілдіру мселелері арастырылып, 2015 жыла мына міндеттерді шешу кзделген:

-ммкіндіктері шектеулі балаларды біріктіріп оытуды модульдік бадарламалары жасалады;

- ммкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім беретін ортада біріктіріп оыту ережесі зірленеді;

- трлі кемістігі бар балалар шін бірігу нысандары аныталады;

-мгедек балалара ашытытан білім беруді йымдастыру аидалары зірленеді. Мемлекеттік бадарлама негізінде 2020 жыла арай мектептерде мгедек балалар шін ктергіш жабдытар, пандустар, санитарлы блмелерде арнайы ралдар орнату, тталармен, арнайы парталармен, стелдермен жне баса да арнайы компенсаторлы ралдармен жабдытау арылы «кедергісіз айматар» руы жоспарланан. 3030 мектепте ммкіндіктері шектеулі балаларды оытуа жне трбиелеуге те ол жеткізу шін жадайлар жасалу міндеті (мектептерде педагог-дефектологтарды, балаларды психологиялы-педагогикалы сйемелдеуді, арнайы жеке техникалы жне компенсаторлы ралдарды болуы) ала ойылан. йде білім алатын мгедек балалар жеке ммкіндіктері мен ажеттіліктері ескеріле отырып, компьютерлік техникамен амтамасыз ету сияты істері жзеге асырылмашы. Осылайша мемлекетіміз ммкіндігі шектеулі жандарды леуметтік орау, оларды оама етене араласуына, оларды оалту, жмыса орналастыру жне жаа жмыс орындарын ру, білім алу, оыту, айта мамандандыруда олдан келгенше жадай жасамашы.

Сонымен орыта айтанда, инклюзивті оыту- оушыларды те ыын анытайды жне жым іс-рекетіне атысуа, адамдармен арым-атынасына ажетті абілеттілікті дамытуа ммкіндік береді. Инклюзивті оыту арылы барлы балаларды мтаждытарын ескеріп, ерекше ажеттіліктері бар балаларды білім алуын амтамасыз ететін жалпы білім рдісін дамытуа болады. Мндай оыту трі арнаулы білім беру жйесінде дстрлі трде алыптасан жне даму стіндегі формаларды ыыстырмайды, айта жаындатады. Инклюзивті баыт арылы ммкіндігі шектеулі балаларды оуда жетістікке жетуге ыпал етіп, жасы мір сру ммкіншілігін алыптастырады. Осы баытты білім беру жйесіне енгізу арылы оушыларды адамгершілікке, ізгілікке, айырымдылыа трбиелей аламыз. 0,Сонымен оса, инклюзивті оыту рдісі балаларды толеранттылыа трбиелеуді бастауы болма.

Инклюзивті оыту- адамдармен арым-атынасына ажетті абілеттілікті дамытуа ммкіндік береді.

Заманауи малімге инклюзивті топпен жмыс жасауда осымша зыреттілікті арттыру ажет:

Балаа байау жргізуді, оны дамуыны жеке жоспарын тзете білу;

Балалармен ріптестік дадыларын мегеру, йымдастыруа кмек корсете отырып, оларды белсенділігін арттыруа жадай жасай отырып ойынды зара рекетін дамытуа белгісіз бола отырып, балалара кмектесу;

Ммкіндігі шектеулі балаларды ерекшеліктерін ескере отырып, ртрлі «мазмнды» пндік орта ру;

Бірлескен рекетті трлерін йымдастыру арылы топты орта ру;

Ата-аналарымен ызметтестікті ру.

Сондытан ксіби зыреттіліктен баса орта ксіби білім беру мекемелері малісні ксіби сапасыны дамуына зор мн беру ажет.

Сонымен, инклюзивті білім беру жадайында жмыс жргізетін мектептерде білім мазмнын ш трлі бадарлама бойынша реттеген абзал.

Атап айтанда:

жалпы мектептерге арналан типтік оу бадарламалары;

ммкіндігі шектеулі балаларды ааулы типтеріне сйкес арнаулы білім беру баытындаы оу бадарламалары;

ммкіндігі шектеулі балаларды психофизикалы ерекшеліктерін есепке ала отырып зірленетін оытуды жеке бадарламасы.[1]

Инклюзивті білім беру  мселесі шет елдерде 1970 жылдан бастау алады, ал 90 жыла арай АШ пен Еуропа здеріні білім беру саясатына осы бадарламаны толы енгізді. Ал, бізді елімізде инклюзивті білім беру жйесіні дамуы туралы ресми дерек «азастан Республикасыны Білім  беруді дамытуды 2011-2020 жылдара арналан мемлекеттік  бадарламасында» крсетілді.

Инклюзивті білім беру саясатыны міндеттері мынадай:

рбір бала білім алуа ылы жне оны алуа тиіс. рбір баланы дара абілеттері, ызыушылытары, ажеттіліктері жне оуа деген мтаждытары болады. 

Білім беру жйесіне о згерістер, яни осы мтаждытарды анааттандыру масатына орай згерту.[3]

Осыан орай, инклюзивті білім беруді  негізгі 8 принципі туындайды. Яни ол мына принциптер:

1. Адам ндылыы оны ммкіндігіне арай абілеттілігімен, жеткен жетістіктерімен аныталады.

2. рбір адам сезуге жне ойлауа абілетті.

3. рбір адам арым-атынаса ылы.

4. Барлы адам бір-біріне ажет.

5. Білім шынайы арым-атынас шеберінде жзеге асады.

6. Барлы адамдар рбы-рдастарыны олдауы мен достыын ажет етеді.

7. рбір оушы шін жетістікке жету зіні ммкіндігіне арай орындай алатын рекетін жзеге асыру.

8. Жан- жатылы адам міріні даму аясын кеейтеді.[4]

Білім-тотаусыз толассыз рдіс. ХХІ асыр білімін біз адамны ызыушылытарыны дамуы, оны зіні дамуы деп тсінеміз. Бл р адамны зін-зі жасампаздыпен айта ра алуы, оам ды талаптар трысынан зіне сыни баа бере алуы, айналаны згерте алуа атыса алуы. Ол арылы адамны интеллектуалды, рухани кші дамып, тлалыы алыптасады. Білім – малім шін оны шыармашылы леуетін дамытуды рдісі[8].

Даму да, білім де ешбір адама олдан беріле салмайды. Кімде кім оан ол жеткізгісі келсе рекет етуі, кш салуы ажет. Бл трыдан аланда кез келген білім-ол з бетінше білім алу. Шыармашылы леуетті дамуы з білімін ктеруге негіз болады. Малім шыармашылы леуетін дамыта отырып, зіні зіреттілік аясын кеітеді. Ксіби зіреттілік маманны леуметтегі дл осы уаыттаы абылданан стандарттар мен нормалара сйкес зіні ксіби педагогикалы ызметін атаруа дайындыы мен абілетін анытайтын ксіби білімдер жиынтыы немесе жекелік-ксіби сипаттама. Ксіби зіретті ебек деп малімні педагогикалы рекетті те жоары дегейде атара алуы, педогогикалы арым-атынаса тсе алуы нтижесінде оушыларды білімділік жне трбиелік дегейіні жоары болуы деп санаймыз[5].

Кез келген елді болашаы білім беру жйесіні жне зиялылар ауымыны дегейіне байланысты боландытан, азастан халына да лемні дамыан елдерімен те дрежеде білім беру ажеттігі кмн тудырмайды. Жастарды аыл-ой леуметін барынша дамыту шін білім беру жйесін тиімді ра білген лтты есесі биік, абыройы жоары болма. азіргі кезде азастан Республикасыны білім беру жйесіні реформалауды бастапы кезеі аяталды. Бгінгі кні білім беру саласыны тиісті зады базасы жасалды[6].

Елбасы Н.Назарбаев зіні «азастан – 2030» жолдауында: «оушыларды азастанды патриотизм мен шыармашылы жаынан дамыан жеке тла ретінде трбиелеу аса ажет... лтты мінез-лы, биік талампазды, ткппарлы, тектілік, білімділік, биік талам, лтты намыс асиеттерін сііріп алыптастыруымыз керек» дегені млім. Елбасыны осы ала ойан зор міндеттерін іске асырушылар - рине, жастар. Олай болса, сол жастара сапалы білім мен салауатты трбие беру ажет. Ол, Мажан айтандай, мектеп пен стаздара байланысты.

Елімізді дамуыны алы шарты білім дедік, яни «шінші мыжылдыты жастары андай болма?» деген сра туындайды. Жауапкершілікті биігінен крінуі де жас рпаа берілетін білім сапасын мейілінше арттыруды ажет етеді. Ал, білім сапасын арттыру, оны дегейін лемдік білім кеістігіндегі стандарттара сай келтіру тптеп келгенде, малімге, оны ксіби зырлыына, дістемелік біліктілігі мен шеберлігіне тікелей байланысты. Жас рпаа жоары сапалы білім беру ісін тек ана кп мдениетті, шыармашыл, жаашыл, инновациялы трыда ойлап, ызмет жасай білетін стаз ана млтіксіз атара алады[7].

зыреттілікті алыптастыру – білім беру саласыны зекті мселесі. Кн сайын адама кптеген апарат тасыны келеді. Ал оу мазмны мен оыту дістері ескі сарында алып оюда. Сондытан білім берудегі леуметтік ажеттілік пен ол ажеттілікті анааттандыруды арасындаы арама –айшылы білім беру саласыны дадарысына келіп соуда. Сол себепті мектеп малімдеріні дістемелік шыармашылыын дамытуды педагог-мамандарды біліктілігін жетілдіру жйесінде йымдастыруды оларды ксіби зіреттілігі кезінде жзеге асыру ажеттігі туындайды.

зіреттілік тсіл идеясы – «оама андай, жеке тлаа андай білім ажет жне ол оамны андай ажетін тей алады» деген сраа жауап береді. Малімні зыреттілігін алыптастыру – бгінгі білім беру саласыны зекті мселелеріні бірі. зырлылы тсіл, білім сапасын арттыруды дстрлі тсіл мен білім мазмнын лайту арылы шешуді арасындаы арама-айшылытан туындаан дадарыстан шыуды бір жолы деп арастыруа болады. Бл тсіл білім беруді нтижесіне басты орын береді. Оны сапасы алан білімні кптігінен емес, сол білімді олдана білумен маызды[8].

Малімні басты рлі – тланы жеке дамуына негізделген, жан-жаты зерттелетін, сараланан білім беру лгісіні басым баыттарын айындау, нтижесінде елімізді лемдік ркениетке негізделген білім саясатыны стратегиялы масаттарын жзеге асыру. Осыан орай, нтижеге баытталан жалпы орта білім беруді жаа жйесіне ауысу білім беруді басару жйесіндегілерден малімдерді ксіби біліктілігін арттыруда жааша кзарасты, ал малімдерден негізгі ксіби зырлылытарын дамытуды талап етеді.

Білім беру саласын ізгілендіруді басты баыттарыны бірі - белсенді оыту трлері мен дістерін жетілдіру. Ескі мазмнды ыыстыра отырып,елімізде білім беруді лтты лгісі алыптасуда. лемні оыту технологиялары жоары дамыан елдеріні (Жапония, Германия, Голландия) тжірибесіне назар аударса,тпкі масаты-баланы жеке тла ретінде алыптастыру, яни, бірінші орында баланы білім, білігі мен дадысы емес,жеке тланы білім алу арылы дамуын ояды. Осы масата орай, бгінгі педагогика ылымында жаа оыту технологиялары: дидактикалы біліктерді шоырландыру, ізгілікті-тлалы бадарламалар, дамыта оыту, мселелік, тірек сигналдары арылы, дегейлеп саралап оыту, здігінен ізденіп даму, оытуды компьютерлік, модульдік технологияларды ылыми трыда длелдеп, баламен бірге жмыс жргізіп жзеге асырушы малім.

Осындай барлы жадай жасалып отыран білім ордасыны стаздарына талабы таудай дарынды-жеке тланы дамыту, яни Ушинскийді «Бала балытылан алтын, оны андай алыпа йып, андай мсін жасаймын десе де малімні олында» деген сзі аталан міндетті жзеге асыру жолында стазды лкен асулара жетелейді, жауапкершілігін арттырады. Бізді басты масатымыз – оушыларды з бетінше білім алатын шыармашылы дегейін ктеру. Бл масатты жзеге асыруда рбір малім білім стандарты талабына сйкес инновациялы негізде ебек етуге тиісті[9].

Мектеп жымы сапалы білім шін осындай іргелі мселелерді талап дрежесіне ойып, білім жйесінде оытуды биік сапалы дрежеге ктеру шін ебек етуде.

Мектепті трбие жмысы мірді барлы салаларындаы лтты жне дниежзілік жетістіктерді абылдап, дамытуа абілетті, рухани жне адамгершілік асиеті бай тланы алыптастыру, оны шыармашылы, рухани жне дене ммкіндіктерін дамытуына сер етуді кздейді.

Мектепішілік дстрлі трбиелік іс-шаралар, жымды,шыармашылы істер - мектеп міріні е ажетті блігі. Бл іс-шаралар алдын-ала жоспарланып, сынып оушыларыны толы атысуымен іске асады. Мектепте мектепішілік дстрді маызы ерекше орын алады. Мектепішілік дстрлі істерде р оушы жне жалпы жыма ерекше маызды болып табылатын белгілі ндылытар бекітілген. жыма ажетті кез-келген іс-шараны иналмай, шын ыыласпен орындай білу –болашаа ажетті лкен мірлік саба екендігін рбір малім оушылара тсіндіріп, баылай отырып нтижеге жетуге тырысады. Трбие жмысында трбие салаларыны трлерін амти отырып ткізілетін іс-шараларды йымдастыруда оушыларды ызыушылытарына байланысты сраныстары да ескеріледі[10].

Кез келген білім ордасыны білім сапасын арттырудаы туындайтын кейбір проблемалардан шыу шін: нтижеге баытталан жалпы орта білім беруде малімні ксіби зырлылыын дамытуды талап етеді. рбір малімні ксіби дайынды сапасына ойылатын талап немесе ксіби теориялы білімі мен практикалы біліктілігі –зыреттілік пен ксіби шеберлігіні сапасы ретінде аралады.

Сонымен орыта айтанда, инклюзивті оыту- оушыларды те ыын анытайды жне жым іс-рекетіне атысуа, адамдармен арым-атынасына ажетті абілеттілікті дамытуа ммкіндік береді. Жалпы білім беру мекемелерінде инклюзивті білім беру арылы леуметтік-педагогикалы ксіби ызметін дамытып, дарытуа ммкіндік беретін болаша малімдерді зыреттілігін алыптастырып жне оны дамыту ажет.азіргі заманы білім беру бсекеге абілетті, инклюзивті білім беру саласында жоары білік жне дадылара ие, сонымен атар, шыармашылы ммкіндіктері бар мамандарды талап етеді. Малім тек оушыларды шыармашылы іс – рекетке тартып ана оймай, сонымен бірге, оларды здеріні шыармашылы ммкіндіктерін дамыту ажет. Малімні р оушымен арым – атынаса тсу ммкіндігі ксіптік жетістікті негізі болып табылады.

Н.. Назарбаев жолдауында «Біз бкіл елімізде стандарттар дегейіне сапалы білім беру ызметіне ол жеткізуге тиіспіз» деген болатын.

Сондытан да бгінгі скеле рпа уаыт талабына сай білім беруді одан рі жетілдіру мселесі, толассыз кн сайын згеріп тран леммен бірге атар жрері аны. Балабашада берілген трбие - барлы трбиені бастамасы рі жан - жаты трбиемен дамыту ісіні тпкі негізін алайтын орын.

Жеке тланы алыптасуында е тиімді жол жаа тланы амтитын, абілет білім, икем, дады, тжірибе, кзарас болып табылады.

Балаларды жеке тла ретінде алыптастыру, оларды аыл - ойын жйелеу, ойлау абілетін жетілдіру, длдікке йрету, шындыа трбиелеу масатында сауаттылыа баулу – бгінгі кн талабы.

Осыан орай мектепке дейінгі трбие мен оытуды негізгі мазмны білім беру ызметіні нтижесі ретінде баланы зіреттілігін алыптастыруа баытталан. Ол шін зіреттілікке бес білім саласын мегерілуі ажет[11

Сонымен орыта айтанда, инклюзивті оыту- оушыларды те ыын анытайды жне жым іс-рекетіне атысуа, адамдармен арым-атынасына ажетті абілеттілікті дамытуа ммкіндік береді. Жалпы білім беру мекемелерінде инклюзивті білім беру арылы леуметтік-педагогикалы ксіби ызметін дамытып, дарытуа ммкіндік беретін болаша малімдерді зыреттілігін алыптастырып жне оны дамыту ажет.азіргі заманы білім беру бсекеге абілетті, инклюзивті білім беру саласында жоары білік жне дадылара ие, сонымен атар, шыармашылы ммкіндіктері бар мамандарды талап етеді. Малім тек оушыларды шыармашылы іс – рекетке тартып ана оймай, сонымен бірге, оларды здеріні шыармашылы ммкіндіктерін дамыту ажет. Малімні р оушымен арым – атынаса тсу ммкіндігі ксіптік жетістікті негізі болып табылады.

Н.. Назарбаев жолдауында «Біз бкіл елімізде стандарттар дегейіне сапалы білім беру ызметіне ол жеткізуге тиіспіз» деген болатын.

Сондытан да бгінгі скеле рпа уаыт талабына сай білім беруді одан рі жетілдіру мселесі, толассыз кн сайын згеріп тран леммен бірге атар жрері аны. Балабашада берілген трбие - барлы трбиені бастамасы рі жан - жаты трбиемен дамыту ісіні тпкі негізін алайтын орын.

Жеке тланы алыптасуында е тиімді жол жаа тланы амтитын, абілет білім, икем, дады, тжірибе, кзарас болып табылады.

Балаларды жеке тла ретінде алыптастыру, оларды аыл - ойын жйелеу, ойлау абілетін жетілдіру, длдікке йрету, шындыа трбиелеу масатында сауаттылыа баулу – бгінгі кн талабы.

Осыан орай мектепке дейінгі трбие мен оытуды негізгі мазмны білім беру ызметіні нтижесі ретінде баланы зіреттілігін алыптастыруа баытталан. Ол шін зіреттілікке бес білім саласын мегерілуі ажет[11].

Аннотация

Біліктілікті арттыру рдісінде малімні инклюзивті зыреттілігін арттыру.Маалада малімні инклюзивті зыреттілігін арттыру масатындаы ойылатын талаптар жне зыреттілікті маыздылыы айтылан.Бгінгі кн талабына сай біліктілікті арттыру рдісіндегі инклюзивті білім беруге балаларды бейімдеу туралы апараттар берілген.Информациялы технологияларды олдана отырып болаша мамандарды теориялы жне жан-жаты білім беруге негіздеу керек екені аталан.Инклюзивті білім беру арылы леуметтік педагогикалы ксіби ызметін дамытып дарытуа ммкіндік беретін болаша малімдерді зыреттілігін алыптастыру ажеттігі атап крсетілген.

Пайдаланан дебеттер:

1.«Ммкіндігі шектеулі балаларды леуметтік жне медициналы – педагогикалы тзету олдау туралы заында»

2. азастан Республикасында білім беруді дамытуды 2011 – 2020 жылдара арналан мемлекеттік бадарламасы. – Астана, 2008

3.Кемтар балаларды леуметтік жне медициналы-педагогикалы тзету арылы олдау туралы. Р 2002ж №343 заы 

4. азастанРеспубликасыбілім беру жйесініжадайы мен дамуытуралы. лттыбаяндама – Астана, 2011. – 82 б.

Кілтті сздер:инклюзив,зыреттілік,біліктілік,заманауи малім,инновация,ксіби білім.
Досты? к?ні балаба?шада сценарий

Досты? к?ні балаба?шада сценарий

Досты? к?ні балаба?шада сценарий

Досты? к?ні балаба?шада сценарий

Похожие новости: